Tapahtumat kesäkuulle 2007

Dear Colleagues,

The Annual Conference of the International Society for Neoplatonic Studies
will be held at Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki, 15-16 June. The
keynote speakers are Lloyd Gerson (University of Toronto) and Suzanne Stern-
Gillet (University of Bolton). For a detailed programme, please find the
attachment. The conference is open to public. For a related pair of papers
by Harold Tarrant and Lloyd Gerson, see below. Welcome.

Best regards,

Pauliina Remes & Mika Perälä
University of Helsinki


Thursday, 14 June
Main Building, University of Helsinki
Unioninkatu 34, Auditorium XII

Registration from 3 to 6 pm

Opening of the conference at 4 pm followed by a panel on publishing chaired by John F. Finamore (University of Iowa) with Suzanne Stern-Gillet (University of Bolton) and Irene van Rossum (Brill)


PAPERS BY HAROLD TARRANT AND LLOYD GERSON, HELSINKI, 14 JUNE 2007

Invited by Klassillis-filologinen yhdistys ('Society for Classical
Philology'), Harold Tarrant and Lloyd Gerson give a paper respectively at
the University of Helsinki, Main Building, Auditorium XII, 14 June 2007,
10 to 12 am. Harold Tarrant's title is 'The Mystery of the First
Alcibiades', and Lloyd Gerson's 'Aristotle as Platonist'. Participants of
the ISNS Conference are cordially welcome to this occasion.
9TH WORLD CONGRESS OF IASS-AIS
COMMUNICATION: UNDERSTANDING / MISUNDERSTANDING
 
The 9th World Congress of Semiotics, to be held on 11–17 June 2007 at the University of Helsinki, and at International Semiotics Institute at Imatra.
 
Ohjelma ja lisätiedot:
 

KUUDES KANSAINVÄLINEN YMPÄRISTÖESTETIIKAN KONFERENSSI
KOLI, POHJOIS-KARJALA 11.-14.6.2007

Kiviluonto on samanaikaisesti kaunis ja karu, arkipäiväinen ja jylhä. Matkailijalle se tarjoaa unohtumattomia elämyksiä, taiteilijalle innoittavien näkymien lisäksi haasteellisen materiaalin ja teollisuudelle monipuolisen raaka-aineen.

Konferenssissa tarkastellaan kiveä ja kalliota monesta eri näkökulmasta.

Kotisivu: http://webit.pkky.fi/stoneconference/

 

OHJELMA

Luennot, retket ja taideosuus muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää tiedollisia ja elämyksellisiä aineksia.
Nelipäiväinen ohjelma koostuu kolmesta luentopäivästä ja niiden väliin sijoittuvasta retkipäivästä sekä tapahtumapaikoille toteutettavasta taiteesta.
Tarkempi ohjelma varmistuu maaliskuussa 2007.

Osallistumismaksu 300 € sisältää nelipäiväisen luento- ja taideohjelman,
ohjelmassa mainitut retket sekä lounaat ja iltapäiväkahvit.

Teemat ovat seuraavat:

11.6. Luonnonkivi ja kallioluonto
Geologisen historian tietäminen, yhtä lailla kuin kiven koostumuksen ja ominaisuuksien tunteminen, auttaa ymmärtämään ja arvostamaan kivimaisemia ja niiden erityisyyttä.
Kiviluontoa syntyy uutta tulivuorenpurkauksissa; maisema muuttuu kiven rapautumisen takia, ja kallioperää paljastuu eroosiossa ja veden alta.

12.6. RETKIPÄIVÄ: Kivi kaivannaisena ja ympäristön elementtinä
Retkellä tutustutaan kaivostoiminnan historiaan Outokummussa ja kiviteollisuuden nykyisyyteen vuolukivialueen louhoksilla, tuotantolaitoksilla ja näyttelyissä Juuassa. Lisäksi tutustutaan kiven ja kallion hallitsemaan Kolin kansallismaisemaan ja Luontokeskus Ukon näyttelyihin.

13.6. Kiven ja kallion monet käytöt
Kiviteollisuus jalostaa kiveä mitä erilaisimmiksi tuotteiksi. Kivi on rakennusmateriaali
ja monen teollisuudenhaaran tarvitsema raaka-aine.
Keskeinen menestys- ja kilpailutekijä on kivituotteiden muotoilu. Kiviluonto
sinänsä tarjoaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia retkeilijälle
ja matkailijalle.

14.6. Kiven ja kallion kulttuuriset merkitykset
Kiveen liittyy runsaasti uskomuksia ja myyttisiä kertomuksia sekä näiden mukaista kiven rituaalikäyttöä uhrikivinä, amuletteina ja hautakivinä.
Kiven pysyvyys tulee ilmi sellaisissa lujuutta ja turvallisuutta korostavissa sanonnoissa kuin kiveen kirjoitettu tai kalliolle rakennettu. Kulttuuriset mielikuvat – tiedon ohella – värittävät kiveen suhtautumista.

11. - 14.6. Taidekivi – kivitaide (taideosio)
Kivi on tärkeä elementti maisemansuunnittelussa ja puutarhataiteessa; kuvanveistäjälle se on perinteinen materiaali. Ympäristötaiteelliset ja kulttuurihistorialliset näyttelyt esittelevät kiven taidekäyttöä; nähtäville tulee myös kiveen liittyvää valokuva- ja videotaidetta. Esimerkkejä tarjotaan taiteen avulla tehtävistä maisemointi- ja ympäristönparannustöistä.

 

ILMOITTAUTUMINEN ja lisätiedot

Ilmoittautumiset 30.4.2007 mennessä
Pohjois-Karjalan Kesäyliopisto
Hankesihteeri Lisbe Svahn
Puh. 013 244 2540
Fax. 013 244 2299
e-mail:
Internet: www.pkky.fi/kesayliopisto

11.06.2007 - 13.06.2007

APPLYING PEIRCE

 

The Helsinki Peirce Research Centre arranges an international conference
"Applying Peirce" in Helsinki, 11-13 June 2007. The conference brings
together scholars and researchers in diverse fields to explore and discuss
the rapidly growing interest in Charles Sanders Peirce's thought and its
applications.

The Keynote speaker of the conference is Professor Nathan Houser (Director
of the Institute for American Thought and the Peirce Edition Project,
IUPUI). Invited speakers include Vincent Colapietro, André De Tienne, Risto
Hilpinen, Christopher Hookway, Ivo Assad Ibri, Jørgen Dines Johansen, J.J.
Lizska, Lorenzo Magnani, Ilkka Niiniluoto, Jaime Nubiola, Joe Ransdell, T.L.
Short and John Sowa.

All participants of Applying Peirce are asked to register online by 2 June,
2007. The registration fee of the conference is 100 euros; holders of valid
Finnish student card are exempt of the fee.

The full conference program and registration details are online at:

http://www.helsinki.fi/peirce/2007/index.html

Welcome!

On behalf of the organizers,

  Henrik Rydenfelt
   http://www.helsinki.fi/peirce
    

 

THE ETHICS OF READING
 
The 14th Summer School of Cultural Studies
 
Jyväskylä, June 4–7, 2007
 
 
Kulttuurin tutkimuksen verkosto ja Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskus järjestävät neljännentoista valtakunnallisen kulttuurintutkimuksen kesäkoulun Jyväskylässä 4.–7. kesäkuuta 2007.
 
Kesäkouluun pyydetään esitelmiä, jotka käsittelevät etiikan ja lukemisen suhdetta. Kumpaankin termiin liittyy hyvin erilaisia käsitteellistyksiä ja sitä kautta laaja kirjo näkökulmia ja niiden yhdistelmiä. Lähestymistavasta riippuen termit sijoittuvat joko samalle jatkumolle tai sitten jännitteiseen suhteeseen toisiinsa. Esimerkiksi viimeaikainen puhe ”eettisestä käänteestä” on liittynyt ”uushumanistisiin” pyrkimyksiin eheyttää fragmentoitunut subjekti. Jälkistrukturalistiset lukemisen teoriat taas painottavat ”tapahtumaa” ja ”yksittäisyyttä”, mikä implikoi vastakarvaista asennetta sekä diskursiivista merkitystä, kattavia tulkintoja että yhtenäistä eettistä subjektia kohtaan. Tässä jälkimmäisessä merkityksessä lukemisen etiikka merkitsee vastuuntuntoa nimenomaan tapahtumaa ja ainutkertaisuutta kohtaan. Foucaultlaisessa hengessä lukemista voi tarkastella myös itsensä muokkaamisen (”self-fashioning”) muotona, jossa esteettinen ja eettinen sulautuvat toisiinsa. 
 
Uushumanistisessa paradigmassa taas tehdään joskus ero lukemisen etiikan ja ”luettaessa toteutuvan” etiikan välille. Jälkimmäinen kohdistaa huomion luetusta nouseviin moraalikysymyksiin. Edellinen taas asettaa vaatimuksen tiedostaa oma eettinen positio samoin kuin monien rinnakkaisten yleisöjen sekä etualaistettujen ja vastustavien luentojen olemassaolo. Erään vaikutusvaltaisen muotoilun mukaan sellainen etiikka poikkeaa normatiivisten periaatteiden noudattamisesta siinä, että se keskittyy intersubjektiivisiin kohtaamisiin, ”moraaliseen tilanteeseen itseensä”. Narratiivien ominaisuutena on kokemuksellinen välittömyys joka jälkivaikutuksen tapaan herättää eettisiä näkökantoja. Etiikka ja narratiivi ovat pragmaattisessa suhteessa toisiinsa. 
 
Kesäkoulun osallistujilta toivotaan näiden ja vastaavien kysymysten käsittelyä teoreettisesti tai empiirisesti. Lukemista voidaan kesäkoulupapereissa lähestyä joko ”tutkijaluentaan” liittyvänä metodologisena kysymyksenä tai yleisö- ja reseptiotutkimuksen näkökulmasta. Eri tutkimusaloilta – esimerkiksi kielen, visuaalisuuden, median, kirjallisuuden tai multimediaalisten viestinnän muotojen tutkimuksesta – tulevat kontribuutiot ovat kaikki tervetulleita.
 
Vuoden 2007 kesäkoulun opettajiksi ovat jo lupautuneet professori Lynne Pearce (Department of English and Creative Writing, University of Lancaster, UK), yliopistonlehtori Klaus Brax (Taiteiden tutkimuksen laitos/Yleinen kirjallisuustiede, Helsingin yliopisto) ja ma. professori Kia Lindroos (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos/Valtio-oppi, Jyväskylän yliopisto).
 
Ph.D Lynne Pearce on professori Lancasterin yliopistosssa (Literary Theory and Women’s Writing). Hänen viimeisin julkaisunsa on The Rhetorics of Feminism: Readings in Contemporary Cultural Theory and the Popular Press (Routledge 2003), ja Romance Writing (Polity Press) ilmestyy joulukuussa 2006. FT Klaus Brax työskentelee yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa. Hänen julkaisuihinsa kuuluu mm. teos The Poetics of Mystery. Genre, Representation, and Narrative Ethics in John Fowles’s Historical Fiction (Helsingin yliopisto 2003). YTT, dosentti Kia Lindroos toimii valtio-opin ma. professorina Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimus-, opetus- ja kirjoitustyön painopistealueet ovat valtio-oppi, moderni teoria, estetiikka, filosofia sekä politiikan ja taiteen välisten rajojen ja yhtenäisyyksien tutkiminen. Lindroos on Politiikka-lehden päätoimittaja.
 
Englanninkielisen kesäkoulun työtapoina ovat luennot ja seminaari-istunnot, joissa käsitellään osallistujien tutkimuksia ja saadaan henkilökohtaista palautetta. Seminaari-istuntojen intensiiviopetus on tarkoitettu eri aloilla toimiville kulttuurintutkimuksen jatko-opiskelijoille, mutta luennot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Kesäkoulu on maksuton.
 
Kesäkouluun valitaan hakemusten perusteella 15–20 eri alojen jatko-opiskelijaa, joiden tutkimushankkeet liittyvät kesäkoulun teemaan. Hakemukseen tulee liittää lyhyt selostus hakijasta, tutkimusaiheesta ja -aineistosta sekä englanninkielinen abstrakti (100–200 sanaa) suunnitellusta seminaarialustuksesta sekä sen otsikko. Hakijoille tiedotetaan hyväksymisestä viikolla 6. Kesäkouluun hyväksyttyjen seminaarialustusten tulee olla valmiina viimeistään 10.4.2007. Kesäkouluun osallistuminen edellyttää läsnäoloa koko kesäkoulun ajan.                     
 
Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään 31.1.2007 mennessä verkoston sihteerille postitse tai sähköpostitse: Leena Kaukio, Kulttuurin tutkimuksen verkosto, PL 35 (Par), 40014 Jyväskylän yliopisto; s-posti leena.kaukio(at)campus.jyu.fi; puh. (014) 260 1317; faksi (014) 260 1311. Lisätietoja saa samasta osoitteesta.
 

Kasvatuksen historian päivät 2007

Rajoja ja siltoja kasvatuksen historian kentillä

Helsingin yliopistossa 4.-5.6.2007
 
Kasvatuksen historian kolmansien kesäpäivien tarkoituksena on koota eri tieteenalojen edustajia, opiskelijoita ja alan harrastajia keskustelemaan kasvatuksen historian nykytilasta ja tulevaisuudesta. Perimmäisenä tavoitteena on vahvistaa alan tutkimusta ja yhteistyötä eri tieteenalatraditioita edustavien tutkijoiden kesken.
 
Päivien teemaryhmät muodostetaan ilmoittautuneiden esittämän kiinnostuksen perusteella. Esitykset voivat olla esimerkiksi seuraavista teemoista: aatehistoria, elämäkertatutkimus, kasvatuksen kokemukset, lapsuuden historia, kadonneet koulut, työväki ja kasvatus, kasvatus ja sukupuoli, kansallinen kasvatus. Kasvatuksen historian päivien yhteydessä järjestetään myös teemaryhmät liittyen oppikirjatutkimukseen ja kansalaisvaikuttamiseen. Myös kasvatusfilosofit ovat tervetulleita.
 
Päivillä voit pitää esitelmän tutkimuksestasi tai vain osallistua keskusteluun.
 
Kasvatuksen historian verkosto organisoi päivien aikana perustutkinto-opiskelijoille tarkoitetun graduseminaarin, jossa opiskelijat saavat ohjausta opinnäytetyönsä laatimiseen.
 
Abstraktien (noin 100–200 sanaa) viimeinen jättöpäivä 13.4.2007. Abstraktit lähetetään sähköpostitse Marko van den Bergille, (E-mail: marko.vandenberg [at] helsinki.fi)
 
Ilmoittautumiset viimeistään 11.5.2007 sähköpostitse Marko van den Bergille, (E-mail: marko.vandenberg [at] helsinki.fi.)
 
Ei osallistumismaksua.
 
Yhteyshenkilöt:
 
Päivien kokonaisjärjestelyt: Jukka Rantala, (E-mail: jukka.rantala [at] helsinki.fi)
Oppikirjatutkimuksen teemaryhmä: Jan Löfström, (E-mail: jan.lofstrom [at] helsinki.fi)
Kansalaisvaikuttamisen teemaryhmä: Petteri Hansen, (E-mail: petteri.hansen [at] helsinki.fi)
 
Järjestäjät: Kasvatuksen historian verkosto, Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus, Suomen Kouluhistoriallinen Seura
 
Järjestelytoimikunta
Professori Jukka Rantala, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos
Dosentti Marjatta Rahikainen, Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitos
Dosentti Jan Löfström, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos
FT Saara Tuomaala, Helsingin yliopiston historian laitos
KT Jari Salminen, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos
FM Oona Ilmolahti, Helsingin yliopiston historian laitos
 
YMPÄRISTÖFILOSOFIATAPAHTUMA HYVINKÄÄLLÄ

Ympäristöfilosofian koulutuspäivien tarkoituksena on edistää
ympäristöfilosofista ajattelua ja ympäristöfilosofian yleistä tunnettavuutta
yhteiskunnassamme. Oikeus filosofiaan ja ympäristöajatteluun kuuluu
jokaiselle ja erityisesti kaikille niille, jotka omassa työssään ja
organisaatiossaan kantavat huolta elinympäristöistä ja niissä tapahtuvista
ympäristömuutoksista. Ympäristöfilosofian osaajia, aikamme arvojohtajia,
tarvitaan jokaiseen yhdistykseen, yritykseen ja kuntaan!  Seuraava
koulutustapahtuma pidetään Hyvinkäällä 1.6.2007 Sveitsin Majalla, keskellä
Sveitsinharjujen kauneinta luontoa, hyvien liikenneyhteyksien varrella.
Lämpimästi tervetuloa!

YMPÄRISTÖFILOSOFIAPÄIVÄN OHJELMA 1.6.2007 HYVINKÄÄLLÄ SVEITSIN MAJALLA

Tulokahvit pe 1.6. klo 8.15-9
9.15-9.45 AVAUS: MUUTOS, MORAALI JA YMPÄRISTÖVALLANKUMOUS
9.45-11.00 LEENA VILKKA, FT, YMPÄRISTÖFILOSOFIAN DOSENTTI
YMPÄRISTÖNSUOJELU EUROOPAN UNIONISSA
-eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus ja suhde ympäristöön
-ympäristötietoisuus ja ympäristönsuojelu EU:ssa
Keskustelu
11.00-12 Lounas
12.15-13.30 SIRPA PIETIKÄINEN, KTM, YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA, KONEEN HALLITUKSEN JÄSEN
YRITYSTEN YMPÄRISTÖFILOSOFIA
- mitä väliä ympäristöllä?
- miksi ja kenen pitäisi välittää?
13.30-14.00 Kahvitauko
14.00-15.15 SIMO KYLLÖNEN, FILOSOFI, TUTKIJA, HELSINGIN YLIOPISTO
YMPÄRISTÖVASTUUN FILOSOFINEN PERUSTA
- erilaiset filosofiset lähtökohdat, arvotaustat ja niiden merkitys aikamme ympäristöteemoille
Keskustelu
15.15-16.30 RYHMÄTYÖT PÄIVÄN AIHEISTA, henkilökohtainen luontosuhde ja sen filosofinen perusta
16.30-17 LÄHTÖKAHVIT JA PALAUTE

Hinta 290 e + alv (sis. ohjelman, materiaalin ja ruokailut).  Sveitsin
majalla on myös yöpymismahdollisuus ja mahdollisuus nauttia Hyvinkään
Sveitsin ja Usmi-Kytäjän alueen upeasta  luonnosta! Katso www.sveitsinmaja.fi
 
 
Ilmoittautumiset 16.5.2007 mennessä puh. 040-5501185 (Ari Torvinen) tai
tai
leena.vilkka@pp.inet.fi

Järj. Biofilos - ympäristöviestinnän ammattilainen
www.biofilos.fi
p. 040-7627650, 019-417022