Tapahtumat toukokuulle 2007

FOURTH EUROPEAN WORKSHOP ON HUMOUR STUDIES
 
May 24 - 26 2007
University Residential Centre, Bertinoro (Bologna), Italy
 
http://www.humorandtranslation.unibo.it/contentHolder.asp?page=/HLCM2007/index.htm?lng=it-IT

A Symposium on Aristotle's Metaphysics

24 May 2007

University of Helsinki

(History of Mind Unit)

 

Program

10.00 Jaakko Hintikka (Boston): Varieties of Being in Aristotle's
Metaphysics

11.00 Christof Rapp (Berlin): General and Particular in Aristotle's
Metaphysics

12.15 Simo Knuuttila (Helsinki): Recent Works on Being in Aristotle's
Metaphysics.

13.00 Lunch break

14:15 David Charles (Oxford): Identity of Substance and Essence in
Metaphysics Z.6

15.15 Eyjólfur Emilsson (Oslo): Plotinus' Criticism and Use of
Aristotle's Notion of Energeia

University of Helsinki, Main Building, Auditorium IX
(Unioninkatu 34, 3rd floor)

 

 

Professori Christof Rapp Berliinin Humbolt-yliopistosta luennoi ke
23.5. klo 16-18 aiheesta: "The Definition and the Use of Emotions in
Aristotle's Rhetoric".

Auditorio IX, Helsingin yliopiston päärakennus.

 

 

Phenomenology and Mathematics

UNIVERSITY OF TAMPERE

 

MAY 21. -23. 2007

 

 

The Department of Mathematics, Statistics, and Philosophy at the University of Tampere, The Department of Mathematics and Statistics at the University of Helsinki, and the Philosophical Society of Finland are organizing a three day seminar entitled “Phenomenology and Mathematics” to be held in Tampere, Finland, 21-23 May, 2007. The conference brings together a unique combination of experts in phenomenology, history and philosophy of mathematics, and philosophically oriented mathematicians creating an occasion for a fruitful exchange of ideas. Initially such co-operation was the reason for Felix Klein (1849-1925) and David Hilbert (1862-1943) to invite Edmund Husserl (1859-1938, originally also a mathematician) to Göttingen to work on philosophical foundations for mathematics. The purpose of the conference is, in spirit of Klein, Hilbert, and Husserl, to assess the current state of research related to phenomenology and mathematics, and to find new forms of co-operation between the scholars in the field.

 

Invited speakers:

 

MARK VAN ATTEN

DAGFINN FØLLESDAL

ROSADO HADDOCK

ROBERT HANNA

CLAIRE HILL

JAAKKO HINTIKKA

PER MARTIN-LÖF

COLIN MCLARTY

MITSU OKADA

JAIRO JOSE DA SILVA

BILL TAIT

RICHARD TIESZEN

ROBERT TRAGESSER

OLAV WIEGAND

 

Organizing Committee:

 

Leila Haaparanta, Mirja Hartimo, Sara Heinämaa, Juliette Kennedy

 

Inquiries:

Filosofian illat Metsossa
 (Tampereen kaupunginkirjasto, Pirkankatu 2)
 
Kevät 2007
 
Aiheena:
Teatteri
 
 
Teatteri on vanhimpia inhimillisen kulttuurin muotoja. Sitä voi pitää monien keskeisten taiteenlajien alkumuotona: runouden ja kirjallisuuden, lausunnan, laulun ja musiikin, tanssin ja liikkeen alkuperäisenä ilmenemistapana. Myös sen suhde kuvataiteisiin on ollut läheinen.
Filosofiassa teatteri on noussut kiinnostuksen kohteeksi monella aikakaudella, antiikista romantiikkaan ja poliittisista ajattelijoista nykyfilosofiaan. Monesti on ajateltu teatterin kykenevän tunne-elämyksiä synnyttäessään ulottumaan syvemmälle ihmisen toimintaan, arvoihin ja ajatteluun kuin filosofia käsitteellisyydessään ja järkiperäisyydessään. Teatteri on ollut myös näkyvä poliittinen kommentaattori, usein peilaamalla yhteiskuntaa etäännyttäen tapahtumat toisiin aikoihin ja paikkoihin.
Mitä teatteri on, miten teatteri vaikuttaa, mitä se merkitsee ja mihin teatteri on menossa? Mikä on teatterin suhde aikaansa, yhteiskuntaan ja politiikkaan? Missä ovat teatterin rajat? Miten teatteri ajattelee ja miten ajatella teatteria? Kevään illoissa teatterista puhuvat teatterin tekijät ja tutkijat. 
 
Ohjelma:
 
Ma 19.2. klo 18:00, ls. 1
Ohjaaja, tutkija Pauliina Hulkko: ”Teatteri. Yksi ehdotus mahdolliseksi maailmaksi”
 
Ma 2.4. klo 18:00, ls. 1
Ohjaaja, tutkija Mikko Kanninen: ”Esteettisiä ulottuvuuksia. Ajatuksia poliittisesta nyky-teatterista Herbert Marcusea lukiessa”
 
Ma 23. 4. klo 18:00, ls. 1
Kuvataiteilija, teatterintekijä Terike Haapoja: ”Teatterin rajamailla – installaatiosta, ajallisuudesta ja luonnon esillepanosta”
 
Ma 14.5. klo 18:00, ls. 1
Filosofi, päätoimittaja Jarkko S. Tuusvuori: ”Nietzsche tragedian näyttämöllä”
 
Puheenjohtajana tutkija, filosofi Tuukka Tomperi.
 
Vapaa pääsy, tervetuloa!
 
Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti NIIN & NÄIN.
TAITEIDEN TUTKIMUKSEN OPPIHISTORIA
TURUN AKATEMIASTA NYKYPÄIVÄÄN -SEMINAARI
5.-6.10.2007
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.

Suunnittelemme kattavaa yleisesitystä taiteiden tutkimuksen oppihistoriasta ja järjestämme siihen liittyen lokakuussa 2007 kaikille avoimen seminaarin.
Pyrkimyksenä on kartoittaa kiinnostusta taiteiden tutkimuksen metodeja, paradigmoja ja instituutioita koskevaan tutkimukseen. Seminaari koostuu kutsutuista ja call for papersin perusteella valituista puheenvuoroista.  Esitelmien pituus on 20 minuuttia. Suosimme edellä mainittuja  oppihistoriallisia näkökulmia pikemmin kuin henkilöhistoriallisia.

Kirjahanke ei rajoitu yliopistoissa harjoitettuun taiteiden tutkimukseen  vaan tarkoituksena on tuoda asioita esille laaja-alaisesti kaikkien  erilaisten instituutioiden kuten mm. taidekorkeakoulujen, teknisten korkeakoulujen, museolaitoksen ja muiden taiteiden tutkimusta tuottaneiden tahojen näkökulmasta. Tärkeitä seikkoja ovat myös eri tieteenalojen välisten rajojen pohdinta sekä tutkimuksen ja kritiikin välinen suhde.

Teoksen kirjoittajat valitsee allekirjoittaneista koostuva ryhmä.

Kirjaa pohjustavaan seminaariin tarjottavista esitelmistä pyydämme lähettämään noin puolen liuskan pituiset (enintään 2000 merkkiä) abstraktit
viimeistään 11.5.2007 sähköpostilla osoitteeseen:
.
Valinnoista ilmoitetaan 15.6.2007.
Abstrakteissa tulee olla kirjoittajien yhteystiedot.

Seminaarin järjestäjinä toimivat: Taiteiden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos, Turun Yliopisto ja Suomen estetiikan seura.
Työryhmään, joka vastaa puhujien ja kirjoittajien valinnasta, kuuluvat:
Prof. Pauline von Bonsdorff (taidekasvatus, Jyväskylän yliopisto;
Suomen estetiikan seura, pj.), prof. Hannu Riikonen (yleinen
kirjallisuustiede, Helsingin yliopisto), Prof. Jukka Sihvonen (mediatutkimus, Turun yliopisto), prof. Renja Suominen-Kokkonen (taidehistoria, Helsingin
yliopisto) ja FT Johanna Vakkari (taidehistoria, Helsingin yliopisto).

Lisätietoja:

---------------------------------------------------
Call for Papers

KONSTFORSKNINGENS LÄRDOMSHISTORIA
FRÅN ÅBO AKADEMI TILL NUTIDEN
SEMINARIUM 5.-6.10.2007
Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors.

Vi planerar en heltäckande översikt av konstforskningens
lärdomshistoria och arrangerar med anledning av detta ett till alla intresserade riktat seminarium i oktober 2007. Vår strävan är särskilt att kartlägga intresset för metoder, paradigm och institutioner inom den finländska konstforskningens olika fält. Seminariet består såväl av inbjudna
föredrag som av föredrag valda på basen av call for papers. Föredragens längd
är 20 minuter. Lärdomshistoriska perspektiv gynnas framom rent
personhistoriska.

Bokprojektet begränsas inte till den inom universiteten bedrivna konstforskningen, utan vi vill presentera fältet i ett brett
perspektiv, som inkluderar olika institutioner såsom konsthögskolor, tekniska
högskolor, museiväsendet och andra instanser som bedrivit konstforskning.
Gränsområdena mellan olika vetenskapliga discipliner samt förhållandet mellan forskning och kritik är också viktiga ämnen. Skribenterna väljs av
undertecknade.

Vi ber intresserade sända förslag (högst 2000 tecken) till föredrag för
seminariet per e-post senast 11.5.2007 på adressen
.
Vi meddelar om godkännande 15.6.2007.
Meddela vänligen kontaktuppgifter i förslaget.

Seminariet arrangeras av: Institutionen för konstforskning vid
Helsingfors universitet, Institutionen för konst- och kulturforskning vid
Jyväskylä universitet, Institutionen för konstforskning vid Åbo universitet
samt Finländska sällskapet för estetik.
Arbetsgruppen, som svarar för valet av föredragshållare och skribenter, består av prof. Pauline von Bonsdorff (konstfostran, Jyväskylä universitet,
Finländska sällskapet för estetik, ordf.), prof. Hannu Riikonen (allmän litteraturvetenskap, Helsingfors universitet), prof. Jukka Sihvonen  (mediaforskning, Åbo universitet), prof. Renja Suominen-Kokkonen  (konsthistoria, Helsingfors universitet) och FD Johanna Vakkari  (konsthistoria, Helsingfors universitet).

Närmare uppgifter:
EMERGENSSI-ILTAPÄIVÄ
Perjantaina 11.5.2007 klo 12-16
Siltavuorenpenger 20A luentosali 334d (3. krs)

Järjestäjä: Helsingin yliopiston tieteenfilosofian tutkimusryhmä

Esitelmät:
12.15 - 13.00 Sami Pihlström: Emergenssi, ei-reduktiivinen naturalismi ja pragmaattinen realismi
13.00 - 13.45 Panu Raatikainen: Reduktionismi, alaspäinen kausaatio 
ja emergenssi
14.15 - 15.00 Petri Ylikoski: Emergenssi, filosofinen metodologia ja  selittämisen teoria
15.00 - 15.45 Jaakko Kuorikoski: Mikä ei olisi emergenttiä?

Tilaisuuden kotisivu:
http://www.helsinki.fi/filosofia/pos/emerg/
Spektaakkelin yhteiskunta? - situationistien yhteiskuntakritiikki
 
TI 8.5. klo 18-19.30 KESKUSTELUILTA
Turun kirjakahvilassa
 
Illan kulttuurikeskustelun aiheena on kansainvälisten situationistien yhteiskuntakritiikki.
Vieraana mm. aiheesta kirjoittanut ja väitellyt Marko Pyhtilä.
Keskustelun vetäjänä toimii esitystaiteilija Laura Mannila.
 
Järj. yhteistyössä ihOlla ry:n ja Arte ry:n kanssa.
 

http://www.kirjakahvila.org/ohjelma2007.php

 

Symposium: Retoriikan nykytutkimuksen suuntia Suomessa

Monitieteinen symposium Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa
 
Perjantaina 4. toukokuuta 2007
Fabianinkatu 24, seminaarihuone 136 (pohjakerros)
Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies, seminar room 136, Fabianinkatu 24
Free admission, but pre-registration required.
 
 
(Alustava) ohjelma
 
12.00-12.15
Avaus: Sari Kivistö (Kollegium) & Päivi Mehtonen (TaY)
 
12.15-12.45
Juha Sihvola (Kollegium): Retoriikka ja tunteet
 
12.45-13.15
Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila (HY): Miksi tarvitaan tieteellisiä kliseitä?
 
13.15-13.45
Raija Sarasti-Wilenius (HY): Retoriikkaa 1600-luvun Suomessa
 
13.45-14.15
Kahvi
 
14.15-14.45
Jari Aro (TaY): Retoriikka sosiaalitieteissä
 
14.45-15.15
Anne Mäntynen (TaY): Retoriikka suomen kielen tutkimuksessa
 
15.15-15.30
Aulikki Vuola (TY): Ciceron Puhujasta -suomennoksen esittely
 
15.30-15.45
Susanna Lindroos-Hovinheimo (HY): Oikeudesta ja kielestä
 
15.45-16.45
Paneelikeskustelu: Päivi Mehtonen (TaY), Kari Palonen (JyU), Jukka-Pekka Puro (TY).
 
16.45-17
Lopetus
 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy mutta ennakkoilmoittautuminen pyydetään lähettämään kollegiumin tutkimussihteerille Maria Soukkiolle (maria.soukkio(AT)helsinki.fi).
 
Lisätietoja:
 
sari.kivisto(AT)helsinki.fi
paivi.mehtonen(AT)uta.fi
 
 
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja tutkimuseettinen neuvottelukunta järjestävät

torstaina 3.5.2007 klo 9.00 – 13.00

Tiedonjulkistamisen etiikka – tutkimustieto ja open access -seminaarin

Helsingin yliopistossa, Mariankatu 11, luentosali 5, Helsinki.

 

Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Seminaarin ohjelma on luettavissa osoitteessa http://www.tjnk.fi/ajankohtaista.shtml ja www.tenk.fi/ajank.htm).

 

Pyydämme teitä ilmoittautumaan 26. huhtikuuta mennessä sähköpostitse osoitteeseen: tai puhelimitse (09) 228 69 235.

 

Tervetuloa!

 

Johanna Nieminen

toimistosihteeri

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Hallituskatu 2 B

00170 HELSINKI

Puh. (09) 228 69 235

 

www.tjnk.fi

www.tenk.fi

EPSA07: 1st Conference of the European Philosophy of Science Association

Contributed papers are invited to the 1st Conference of the newly founded
European Philosophy of Science Association (EPSA). The conference will take
place at Complutense University, Madrid, from 15-17 November 2007.

For details of the Association (EPSA) and the Conference (EPSA07) see:
:: The EPSA website at http://www.epsa.ac.at
:: The EPSA07 Conference homepage at: http://www.ucm.es/info/epsa07/

Papers are welcome in any of the five different sections of the conference
as follows:
General Philosophy and Methodology of Science
Philosophy of the Natural Sciences
Philosophy of the Social Sciences
Formal Methods in Philosophy of Science
Historical, Social and Cultural Studies of Philosophy of Science
Abstracts of contributed papers should be submitted directly to the
Programme Committee through the webpage http://www.easychair.org/EPSA07

Abstracts must not exceed 500 words, should start with the number and title
of the relevant section, followed by the title of the paper, the author's
name, address, and email address. For example:

Section 5. Historical, Social and Cultural Studies of Philosophy of Science
THE NOTION OF EMERGENCE IN CARNAP'S AUFBAU
Moritz Schlick Jnr.,
University of Logical Positivism,
1925 Carnapstrasse, Twin Vienna, Otherland.


The allocated time for delivering contributed papers at the conference will
be 30 minutes, including discussion.

Abstracts received by the deadline (1st May 2007) will be refereed by the
Conference Programme Committee. Status of acceptance will be communicated to authors by 1st July 2007.

Deadline for the submission of abstracts: 1st May 2007

_________________
Mauricio Suárez
Email: msuarez at filos.ucm.es
http://fs-morente.filos.ucm.es/profesores/suarez/inicio.htm